Contact us

[wpforms id=”9″]

II कार्यालय माहिती II

संपर्क

  • फोन : +९१९८९२८५१३४२ , +९१८८९८२२०१११
  • ईमेल पत्ता : marathiekikaransamitee@gmail.com

मुख्य कार्यालय

मोघे निवास ,संयुक्त महाराष्ट्र दालन समोर, छत्रपती शिवाजी महाराज दालन , दादर पश्चिम ,मुंबई 400028

पत्र व्यवहार कार्यालय

कार्यालय क्र. ७-८ / बी-१५ , सेक्टर ७ , अमरछाया शांतीनगर, मीरा रोड (पूर्व) जि. ठाणे ४०११०७ (महाराष्ट्र)